Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document


SILVOTEHNICĂ


Colectiv:
Radu Vlad


Proiecte de cercetare:>>
Proiecte recente

 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări asupra impactului produs de vânt și zăpadă asupra pădurilor de rășinoase din zonele expuse

Nițescu C., Vlad R.

-

1996-2000

Conducerea procesului de regenerare naturală în arborete de molid și amestec afectate în mod repetat de diverși factori dereglatori (vânt, zăpadă, insecte, poluare)

Cenușă R.

-

1997-2000

Gospodărirea culturilor de rășinoase instalate în afara arealului

Barbu I.

-

1998-2000

Studiu privind vulnerabilitatea arboretelor de molid din zonele expuse doborâturilor de vânt

Vlad R.

-

2001-2002Retrospectivă

Cercetările în acest domeniu, de-a lungul celor 50 de ani de activitate, au evoluat de la obiective conturate strict pe domeniile componente, respectiv pepiniere (producerea materialului de împădurit), împăduriri, lucrări de îngrijire, tratamente etc. la cercetări complexe care au vizat corelarea tuturor domeniilor specifice silvotehnicii în atingerea obiectivelor temelor de cercetare (blocuri și succesiuni de tăieri pentru sporirea rezistenței  arboretelor la activitatea vântului și zăpezii, sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid etc.).

Pentru perfecționarea tehnologiilor de plantare și întreținere a culturilor s-au instalat numeroase blocuri experimentale cu scheme și compoziții diferite, cu puieți repicați și nerepicați. Rezultatele obținute au pus în evidență superioritatea puieților repicați, prin procentul de prindere mai mare, ritmuri de creștere mai mari, cheltuieli de întreținere mai mici și o rezistență sporită față de dăunători.

În privința tehnologiei de împădurire a grohotișurilor din județul Suceava, s-a constatat că folosirea la plantare a puieților de molid sau produși în recipienți (pungi de polietilenă cu diametrul de 8-10 cm și lungimea de 20 cm), asigură procente de prindere și de menținere mult mai mari decât puieții plantați cu rădăcini și cu pământ de împrumut.

Lucrările de cercetare privind îngrijirea și conducerea arboretelor de molid, au acordat atenție deosebită primelor intervenții și anume curățirilor, care s-a constatat că sunt hotărâtoare pentru stabilitatea acestor la activitatea nefavorabilă a vântului și a zăpezii. Experimentările proprii efectuate în această problemă au abordat următoarele aspecte: stabilirea momentului optim al intervențiilor, intensitatea acestora, problema accesibilității și penetrabilității  interioare, mecanizarea unor operații de scop apropiat a materialului lemnos.

Sistemele silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid au abordat probleme referitoare la analiza parametrilor biometrici și de și de stabilitate în: blocuri experimentale instalate folosind diferite scheme de plantare, blocuri experimentale în care au fost aplicate diferite variante ale lucrărilor de îngrijire și în arborete de molid instalate în zona cu puternice doborâturi de vânt, pentru ca în final să se prezinte bazele elaborării sistemelor silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt.

Cercetări de mare amploare și de lungă durată s-au derulat în problema tehnologiilor de regenerare naturală a molidișurilor. Investigațiile s-au efectuat în staționare, în suprafețe permanente și pe itinerar, permițând cunoașterea modificării principalilor factori ecologici și a influenței lor asupra instalării și menținerii semințișului, a intensității tăierilor de regenerare, a vătămărilor produse solului, semințișului și arboretului rămas în picioare prin exploatarea lemnului. Dintre rezultatele cele mai importante menționăm: semințișul instalat a înregistrat pierderi între 29 și 90%; neefectuarea tăierilor de regenerare sau executarea unor tăieri slabe în primul an de după fructificație la molid, a dus la pierderi de semințiș până la 100%; menținerea și dezvoltarea semințișului a fost influențată de reglarea consistenței prin intensitatea și frecvența tăierilor aplicate; lucrările de completare a regenerării naturale au fost necesare; menținerea semințișului depinde de intensitatea luminii.

Din punct de vedere al stabilității și rezistenței la factori abiotici dăunători, cele mai bune rezultate le dă tratamentul tăierilor rase în parchete mici și succesive în margine de masiv. Tăierile de transformare spre grădinărit, practicate în arboretele preexpoatabile și exploatabile de molid, duc la scăderea stabilității acestora. Sistemul de exploatare a arborilor cu coroană cauzează prejudicii importante semințișului instalat.

Prin aplicarea tratamentelor cu tăieri repetate și cu regenerare sub adăpost, s-au înregistrat pierderi de semințiș mult mai mari în perioada de repaus vegetativ, când exploatarea s-a făcut pe sol neacoperit cu zăpadă și în terenuri cu pantă mai mare de 300. Pentru aprofundarea diferitelor aspecte cu privire la regenerarea naturală a molidului s-au instalat seminometre și o stație meteorologică (blocul experimental Teșna - O.S. Coșna) de unde s-au recoltat date privind: temperatura aerului, evaporația, umiditatea relativă a aerului, temperatura solului la diferite adâncimi, direcția și viteza vântului, cantitatea de precipitații. S-au mai efectuat studii și asupra microbiologiei solului, a nivelului trofic pe variante, asupra precipitațiilor interceptate de coronamentul arborilor și a scurgerilor de suprafață.

Refacerea arboretelor de molid vătămate de vânat a abordat aspecte referitoare la: reactualizarea cartării arboretelor din U.P. I Demacușa, O.S. Tomnatic din punct de vedere al frecvenței daunelor produse de vânat, pierderi cantitative și calitative de masă lemnoasă ca urmare a frecvenței vătămărilor produse de vânat și a vârstei rănilor; aplicarea tratamentului tăierilor rase în benzi și a tăierilor rase pe parchete mici pentru două cazuri semnificative de arborete de molid vătămate de animale, stabilirea urgenței de regenerare pentru această categorie de arborete.

Studiul impactului produs de vânt și zăpadă asupra pădurilor de rășinoase din zonele expuse s-a concretizat în: abordarea situației meteo - sinoptice ce a generat doborâturile din luna noiembrie 1995; repartizarea suprafețelor și a volumelor afectate pe formații forestiere: altitudine, expoziție, pantă etc., pentru zonele cele mai afectate; parametrii biometrici și de stabilitate caracteristici în arborete de molid din zonele expuse; stabilirea elementelor care condiționează o bună gestionare a arboretelor de molid din zone puternic expuse la doborâturi de vânt și rupturi de zăpadă.

Lucrările privind asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor de vânt și rupturilor de zăpadă prin aplicarea blocurilor și succesiunilor de tăieri și a tăierilor de îngrijire au fost abordate de pe o nouă poziție, și anume că ideia blocurilor și succesiunilor de tăieri include întreg ansamblul de măsuri silvotehnice din viața arboretului, de la creare până la recoltare, cu un singur obiectiv: creșterea stabilității arboretelor. Numeroase studii de caz au pus în evidență starea de instabilitate a arboretelor de molid datorită unui context ecologic determinat de o multitudine de factori, între care cel antropic se detașează net. Pe acestea, precum și pe numeroase lucrări efectuate anterior, s-au bazat complexele de măsuri silvotehnice recomandate pentru orice situație (94 de stări posibile) în vederea creșterii stabilității la acțiunea vântului și zăpezii.

Gospodărirea arboretelor cu lemn de rezonanță și claviatură a abordat o gamă complexă de aspecte   științifice și anume: solurile și stațiunile forestiere cu molid de rezonanță; evoluția structurii arboretelor din Bucovina în ultimii 80 – 100 ani; structura arboretelor cu molid de rezonanță; particularități exomorfe ale arborilor de molid cu lemn de rezonanță; calitățile fizico-chimice ale lemnului de molid destinat producerii instrumentelor muzicale.

Sinteza rezultatelor obținute a permis aducerea de contribuții noi în domeniul stațiunilor forestiere, vegetației forestiere și în domeniul gospodăririi arboretelor. Pe baza unor studii efectuate atât la nivel de unitate de producție, cât și la nivel de unitate amenajistică, s-a pus în evidență permanența procesului de rărire care amplifică instabilitatea la vânt și zăpadă. Semințișurile rezultate pot constitui nucleele viitorului arboret, cu o structură mult diversificată. Ca rezultat al acestor cercetări, s-a elaborat o metodă cantitativă de determinare a calității semințișurilor și s-a stabilit fluxul decizional în valorificarea și conducerea regenerării naturale.

Culturile de rășinoase instalate în ultimii 40 ani în afara arealului de vegetație ocupă peste 300.000 ha localizate în etajul montan inferior și în Subcarpați și au extensie mai redusă în zona de câmpie. Starea actuală a acestor culturi a impus inițierea unor cercetări complexe în vederea stabilirii strategiilor pe termen scurt și mediu de gospodărire a acestora.

Pe baza unui număr foarte mare de suprafețe de probă s-a stabilit că arboretele de rășinoase instalate în stațiunile recomandate prin îndrumările tehnice s-au dezvoltat în parametrii prognozați având acumulat un important volum de masă lemnoasă. Cercetările efectuate au dus la concluzia că substituirea acestor culturi este neoportună, ele putând fi conduse până la vârste de 40 – 50 ani în condițiile aplicării măsurilor silviculturale impetuos necesare. Cele mai multe dintre ele, datorită neexecutării la timp a lucrărilor de îngrijire, după vârsta de 15 ani sunt frecvent afectate de vătămări de zăpadă dispersate sau grupate care conduc la rărirea neuniformă a arboretelor.

In urma analizei datelor climatologice și a răspândirii culturilor de rășinoase în afara arealului s-a elaborat o cartare a teritoriului țării în clase de risc la apariția vătămărilor produse de zăpadă. In vederea realizării unei tipologii structural – funcționale diferențiată la nivel național, pe zone ecologice de risc la apariția unor vătămări majore produse de factori dereglatori, specii caracteristici biometrice actuale și șanse de succes al intervențiilor silviculturale de redresare s-au inițiat cercetări într-un număr foarte mare de arborete, repartizate în toate zonele în care au fost extinse rășinoase. Această tipologie va servi la diagnosticarea și fundamentarea măsurilor silvotehnice de reconstrucție ecologică a acestor arborete.

 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări asupra metodelor de cultură a stejarului în pepiniere

Ichim R.

-

1950

Combaterea insectelor vătămătoare din pepinierele de molid din Bucovina

Eliescu G.

Negru Șt.

1950*

Metode și procedee de cultură a speciilor lemnoase în pepiniere

Lupe I.

 

1951*

Determinarea caracteristicilor semințelor de molid, stejar pufos, gorun, gârniță și Q. virgiliana

 

Negru Șt.

1951*

Stabilirea exigențelor principalelor specii lemnoase din culturile de pepinieră față de elementele din sol și a nevoilor de îngrășăminte ale solurilor din pepinieră din regiunile calde ale țării

Chiriță C.

Negru Șt.

1951*

Stabilirea metodelor și a uneltelor de lucru indicate în agrotehnica pepinierelor și a influențelor acestora asupra productivității solurilor

 

Negru Șt.

1951*

Cercetări cu privire la dezvoltarea culturilor din sămânță provenită din transfer

 

Negru Șt.

1951*

Stimularea germinației la frasin, Acer campestre, Acer platanoides

Ocskay S.

Negru Șt., Grobnic Gh.

1951-1953*

Stabilirea indicilor de producție în pepiniere pentru molid, brad, pin, stejar, frasin, salcie, plop euramerican

Rubțov Șt.

Negru Șt.

1952*

Stabilirea dimensiunii optime a puieților apți de plantat

 

Duran V.

1953*

Stabilirea normelor de îngrășământ a solurilor în pepiniere și a exigențelor față de elementele nutritive din sol pentru pin, paltin, gorun

 

Grobnic Gh.

1953*

Cercetări privind stimularea germinației semințelor de frasin, paltin, jugastru și tei

Ocskay S.

Grobnic Gh.

1953*

Stabilirea producției de puieți în pepinieră pe unitatea de suprafață cultivată pentru speciile molid și pin

Rubțov Șt.

Marian A., Grobnic Gh.

1953*

Elaborarea metodelor de împădurire și tehnica aplicării lor în regiunile forestiere și de silvostepă

Rădulescu M.

Marian A.

1953*

Studiul asupra măririi procentului de rășinoase în arborete de fag cu larice

Clonaru Al.

Marian A.

1953*

Cercetări privind stabilirea indicilor de răsărire ai puieților

 

Duran V.

1953*

Cercetări privind desimea culturilor din pepinieră

 

Duran V.

1953*

Cercetări privind indicii de răsărire la molid și pin

Ocskay S.

Marian A.

1954*

Cercetări privind stabilirea formulelor de împădurire în bazinele de interes hidroelectric - Valea Bistriței

 

Marian A.

1954*

Cercetarea culturilor experimentale înființate cu material de împădurire provenit din transfer

 

Marian A.

1954*

Cercetări privind stabilirea epocii optime de recoltare a semințelor de tei, frasin, jugastru

Ocskay S.

Marian A., Grobnic Gh.

1954*

Cercetări privind operațiunile culturale în principalele tipuri de arborete

 

Marian A.

1954*

Metode de stimulare a creșterii puieților în pepiniere pentru molid și pin

Bândiu C.

Grobnic Gh.

1954*

Stabilirea producției de puieți în pepiniere pentru molid și pin

Rubțov Șt.

Marian A., Grobnic Gh.

1954*

Stabilirea nevoii de îngrășăminte a solului în pepiniere

Rubțov Șt.

Marian A.

1954*

Cercetări privind stabilirea formulelor de împădurire în arborete de fag cu rășinoase, în vederea sporirii procentului de rășinoase

Rădulescu M.

Marian A.

1954*

Cercetări privind stabilirea indicilor de răsărire a puieților

 

Duran V.

1958*

Cercetări privind stabilirea indicelui de răsărire în pepiniere a semințelor de păducel, lemn câinesc, precum și a condițiilor de germinație a semințelor de frasin, păducel, scoruș și mesteacăn.

 

Duran V.

1959*

Cercetări privind regenerarea molidișurilor

Grobnic Gh.

Duran V.

1959-1963*

Cercetări pentru stabilirea celor mai indicate tipuri de culturi forestiere în molidișurile din Carpații Orientali

Ionescu Al, Grobnic Gh.

Duran V.

1959-1964*

Cercetări privind clasele calitate ale puieților pentru împăduriri

 

Duran V.

1960*

Cercetări privind stabilirea indicilor de răsărire în pepiniere a semințelor de mesteacăn și scoruș

 

Duran V.

1960*

Aplicarea sistemului Dunneman în pepiniere

 

Duran V.

1960-1961*

Cercetări privind executarea semănăturilor directe de molid și brad în nordul Moldovei

 

Duran V.

1960-1961*

Cercetări asupra molidului de rezonanță și posibilitățile de extindere în cultură

 

Duran V.

1963*

Stabilirea metodelor de curățiri și rărituri în molidișuri

Petrescu L.

Duran V.

1963-1964*

Tipuri de culturi și metodele de refacere a arboretelor necorespunzătoare în gorunete și făgete

Lupe I

Duran V.

1963-1964*

Stabilirea metodelor diferențiate de întreținere a culturilor forestiere în raport cu desimea optimă, tipul de întreținere și condițiile staționale

Mălureanu St.

Duran V.

1963-1966*

Aplicarea tăierilor succesive, progresive și grădinărite în raza Ocolului silvic Coșna

 

Duran V.

1965*

Cercetări privind culturile de plop tremurător la est de Carpații Orientali

 

Duran V.

1965*

Cercetări privind stabilirea metodelor diferențiate de întreținere a plantațiilor forestiere până la închiderea stării de masiv în regiunea de deal și de munte

Ionescu D

Duran V.

1967,1969,1970,

1971*

Îngrijirea și urmărirea dezvoltării culturilor și arboretelor rezultate din experimentări vechi cu caracter de lungă durată

Lupe I.

Duran V.

1967-1970*

Cercetări privind metodele de îngrijire (curățiri și rărituri) în arboretele pure de rășinoase;

Petrescu L.

-

1967-1974*

Influența îngrășămintelor minerale în arboretele de molid din regiunea Suceava situate în arealul natural de vegetație

Dumitrescu G.

Duran V.,

Șutea D.

1968,1969,1970, 1973,1974,1975, 1972*

Cercetări privind tehnica de executare a degajărilor pe cale chimică

 

Răescu V.

1969*

Mărirea rezistenței arboretelor la vânt

Marcu Gh.

Răescu V.

1969*

Cercetări privind influențele aplicării tratamentelor în molidișuri asupra rolului hidrologic al arboretelor

 

Duran V.

1969*

Extinderea în cultură a molidului în afara arealului natural de vegetație al arboretelor pure de molid

Marcu Gh.

Răescu V.

1969*

Cercetări privind calitatea și rezistența la doborâturile de vânt a arboretelor de molid din N țării în raport cu modul de regenerare și măsurile gospodărești aplicate

Ichim R.

Giurgiu V.

1969-1973

Cercetări privind tehnica aplicării tratamentelor în molidișurile din grupa I funcțională

Vlad I.

Duran V.

1969-1975*

Cercetări comparative asupra culturilor de molid efectuate cu puieți repicați și nerepicați în I.S. Suceava

Răescu V.

-

1971-1975

Regenerări în arborete de amestec

 

Sima I.

1973*

Stabilirea unor tehnologii eficiente de împădurire a grohotișurilor din cuprinsul unor ocoale din I.S.J. Suceava

Geambașu N.

-

1974-1978

Producerea puieților de rășinoase în recipienți de hârtie de diferite dimensiuni

Cristescu V.

Sima I.

1975*

Tehnica de regenerare în amestecuri de rășinoase cu foioase

Ciobanu P.

Sima I.

1975*

Măsuri și procedee eficiente pentru prevenirea vătămărilor produse de vânat vegetației forestiere

Șutea D.

-

1976

Îmbunătățirea tehnologiei de îngrijire a molidișurilor corelat cu tehnologiile mecanizate de exploatare

Șutea D.

-

1976

Influența toaletării rădăcinilor puieților de molid și a dezinfectării lor cu dispozitiv tip tunel asupra reușitei și sănătății culturilor

Sima I.

-

1976

Stabilirea tehnologiei de producere mecanizată a puieților de rășinoase în faguri de hârtie și reușita plantațiilor executate cu puieții respectivi în condiții peo-climatice diferite

Cristescu V.

Sima I.

1976*

Raționalizarea tratamentelor pentru combaterea principalelor boli la rășinoase din solarii, pepiniere și plantații tinere

Pătrășcoiu N.

Sima I.

1976,1977,1979,1980

Sisteme de tăieri de îngrijire și conducere în pădurile de molid în scopul măririi rezistenței acestora la acțiunea vântului

Petrescu L.

Ichim R.

1977*

Tehnologii ameliorate de regenerare pe cale naturală a pădurilor în condiții sporite de mecanizare a lucrărilor de exploatare a lemnului

Ciobanu P.

Geambași N, Sima I.

1977,1979*

Tehnologii noi de îngrijire a arboretelor de rășinoase și rășinoase cu fag în raport cu particularitățile ecologice și auxologice ale tipurilor de pădure, corelat cu exploatarea mecanizată a lemnului

Petrescu L.

Șutea D.,

Barbu I.

1977,1979,1980*

Perfecționarea tehnologiilor de împădurire și întreținere a culturilor tinere de molid în raport cu toți factorii, inclusiv posibilitățile de mecanizare

Răescu V.

Duran V., Geambașu N.

1977-1980

Tehnologii de împădurire, reîmpădurire și întreținere a culturilor tinere în raport cu particularitățile bioecologice ale molidișurilor și cu posibilitățile de mecanizare a lucrărilor

Răescu V.

 

1977-1980

Tipuri de culturi forestiere și lucrări ajutătoare pentru terenuri alunecătoare, taluze de ravene și maluri de formațiuni torențiale în Podișul Moldovenesc, Carpații de Curbură și Platforma Cotemeana

 

Hărăbor P.

1978*

Indici de producție și cicluri optime de producție pentru semănături și repicaje la principalele specii forestiere pentru puieții forestieri cu noile dimensiuni, stabilite prin ordinul MEFMC 1500/1977

 

Sima I.

1978*

Stabilirea de soluții și măsuri, inclusiv aplicarea acestora în vederea gospodăririi raționale a pădurilor afectate de doborâturi de vânt, uscare în masă, dăunători, precum și depistarea și combaterea epizootiilor la vânat

Duran V.

-

1979

Stabilirea indicilor și ciclurilor de producție și a dimensiunilor optime ale puieților forestieri din semănături și repicaje

 

Creangă I.

1979*

Stabilirea indicilor minimali de reușită și menținere a culturilor silvice, pentru principalele specii forestiere și zone de cultură

 

Duran V.

1979-1980*

Asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor de vânt și a rupturilor de zăpadă prin aplicarea blocurilor și succesiunilor de tăieri și a tăierilor de îngrijire

Cenușă R., Barbu I.

 

1981-1984

Tehnologii diferențiate de reîmpădurire și întreținerea plantațiilor de rășinoase din zonele afectate de doborâturi de vânt, care să asigure creșterea productivității, stabilității culturilor și protecția mediului

Răescu V., Barbu I.

Barbu V.

Geambașu N.

Ichim R.

1981-1985

Cercetări privind comportarea și efectul ameliorativ și de consolidare al lucrărilor de împăduriri (perimetre demonstrative)

Traci C.

Geambașu N.

1981-1986*

Tehnologii noi de întreținere a culturilor silvice din pepiniere prin utilizarea erbicidelor selective pentru combaterea buruienilor

Leandru V.

Barbu V.,

Rusu Gh., Sfarghiu I.

1981-1990

Tehnologii diferențiate de aplicare a tăierilor grădinărite în scopul asigurării regenerării naturale continue

Dissescu R.

Straton C.,

Buga S.

1982-1987*

Cercetări privind stabilirea tehnologiilor de regenerare a molidului la margine de masiv, corelat cu tehnologiile de exploatare

Barbu I.

-

1986-1990

Cercetări privind stabilirea densității optime la principialele specii forestiere

Buga S.

-

1988

Armonizarea regenerări artificiale cu regenerarea naturală

 

Duran V.

1988*

Cercetări privind stabilirea dimensiunilor optime ale puieților și a indicilor de producție la stejar, gorun, paltin de munte, paltin de câmpie, fag, frasin, cireș, brad, molid, larice, pin negru și silvestru apți pentru plantat

 

Câmpeanu R.

1989*

Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid vătămate de cervide

Vlad R.

-

1991-1994

Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid instalate în zonele cu puternice doborâturi de vânt în vederea ridicării stabilității lor ecologice

Vlad R.

-

1992-1995

Direcții de evoluție a structurii și funcționalității ecosistemelor de molid naturale și artificiale pentru fundamentarea sistemelor silviculturale

Barbu I., Cenușă R.

-

1994-1996

Cercetări privind substituirea arboretelor de rășinoase din afara arealului natural

Barbu I.

-

1994-1997

* Teme de cercetare în colaborare

index